Link tải win 7 tốc độ cao Từ Google Driver cập nhật năm 2018

 

Windows 7 Home Premium (32bit)
http://rgl.vn/2vkA
Windows 7 Home Premium (64bit)
http://rgl.vn/Kw4Y
Windows 7 Utimate (32bit)
http://rgl.vn/X9Xv
Windows 7 Utimate (64bit)
http://rgl.vn/ILj3
Windows 7 Professional (32bit)
http://rgl.vn/wWBY
Windows 7 Professional (64bit)
http://rgl.vn/c2pj

 

Published on: 11:08, 12/07/2018